Buskerud Fylkeskommune og Husbanken ønsker velkommen til fagdag med fokus på kommunenes boligplanlegging. Fagdagen er gratis.

Arrangørene ønsker å sette fokus på helhetlig tilnærming på boligplanlegging, og trekke inn erfaringer fra kommuner som har gjennomført helhetlige boligplaner. De ønsker også å se boligplanlegging i sammenheng med kvalitet i omgivelsene og stedsutvikling, trekke veksel på folkehelse, samt få fram erfaringer fra organisering av arbeidet med boligplanlegging i kommunene.

Buskerud Fylkeskommune og Husbanken håper kommuner som jobber med boligutfordringer og planstrategier finner temaet aktuelt, og finner veien til fagdagen. Både boligutviklere, administrasjon, planleggere og politikere ønskes velkommen.

Program

09.30-10.00:

 • Registrering. Kaffe/te og noe å bite i.

10.00-12.00:

 • Velkommen. Hanne Lisa Matt, MDG og leder av Hovedutvalg for miljø, innovasjon og nærings, BFK.
 • By- og tettstedsutvikling i et boligperspektiv og nasjonale forventninger. Eli Nakken Lundquist, by- og stedsutvikler, BFK.
 • Fra prosjekt til plan? Hva kan løfte et sted? Framtidens boliger og boformer. Petter Grimm, arkitekt og partner, Drma Arkitekter AS.
 • Husbanken og helhetlig boligplanlegging – erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken.
 • Spørsmål og diskusjon.

12.00-13.00:

 • Lunsj.

13.00-15.00:

 • Boligplan for Rollag kommune – prosess, innhold og oppfølging. Dag Åsmund Bilstad, samfunnsutvikler, Rollag kommune.
 • Helhetlig planlegging i Larvik kommune – med boligutvikling og boligsosialt arbeid i fokus. Per Olaf Skogshagen, tidl. prosjektleder i Larvik kommune, nå seniorrådgiver i Husbanken.
 • Boligpolitisk strategi i Asker kommune, kommunale virkemidler og handlingsrom. Kristine Andenæs, samfunnsplanlegger og prosjektleder, Asker kommune.
 • Kaffe og diskusjon.
 • Hvordan ivareta boligperspektivet i planstrategiarbeidet? Oppsummering og avslutning. Hilde Reine, teamleder plan og ressurs, BFK.
 • Slutt og vel hjem.

Kontaktpersoner

Eli Nakken Lundquist, by- og stedsutvikler Buskerud Fylkeskommune, eli.lundquist@bfk.no, tlf. 91 61 30 60
Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken, svein.hoelseth@husbanken.no, tlf. 97 07 18 60

Påmelding: innen 8. mars til hege.lovfall.jensen@bfk.no

bfk-husbanken

Vi i Næringshagen ønsker at du skal lykkes! Derfor tilbyr vi deg veiledning, kurs og oppfølging.

«1-2-3 Bedriftsetablering» er et gratis tretimerskurs.

Kurset går fra kl. 18.00 – 21.00.

Temaene er tilpasset deg som ønsker å finne ut om du skal starte egen bedrift, og for deg som har bestemt deg for å starte, men som trenger en god oversikt over hva som kreves for å få det til.

Vi gir deg praktisk og god oversikt over hvordan du skal gå frem og hvilke formaliteter som må på plass for å gjøre din idé til virkelighet.

Kursinnhold

 • Hva kreves for å starte en bedrift?
 • Hva kreves av deg personlig?
 • Selskapsform, personlige rettigheter og risiko
 • Hvor skal du registrere deg?
 • Skatt, økonomi, budsjetter og mva.
 • Størreordninger
 • Bedriftens navn

Påmelding

Innen 7.  mars til Gro Moen på e-post gro@nhage.com eller tlf. 414 17 366.

Velkommen!

1-2-3-bedriftsetablering-kurs-grundere-etablere-bedrift

Velkommen til frokostmøte hos Buskerud Næringshage i Prestfoss torsdag 18. februar 2016 fra kl. 07.30 til ca. 09.30.

Tema: Virkemiddelapparatet

 • Har du en forretningsidé eller et utviklingsprosjekt i din bedrift?

 • Hvilke muligheter finnes av virkemidler i 2016?

Innovasjon Norge, Sigdal kommune og Buskerud Næringshage vil si noe om hvilke muligheter som er i virkemidlene for 2016. Innovasjon Norge vil informere om tilbudene til små og mellomstore bedrifter.

 • Fra Innovasjon Norge kommer Tomas Ruud, seniorrådgiver distriktsvirkemidler
 • Jens Sveaas fra Sigdal kommune vil fortelle om hvilke fond som finnes:
  • Kommunalt næringsfond
  • Trillemarkafondet
  • Utviklingsfondet for Trillemarka og Rollagsfjell
 • Buskerud Næringshage vil fortelle om hva vi kan bidra med for bedriftene

Påmelding

Innen 15. februar til mari@nhage.com eller tlf. 32 71 23 10.

Velkommen til et interessant og nyttig frokostmøte!

logo_nhage.png

InnovasjonNorge

sigdal_kommune

Velkommen til kurs i sunn drift innen hotell- og serveringsbransjen.

Kurset arrangeres på Rødberg Hotell mandag 8. februar 2016 fra kl. 09.00-16.00.

Om kurset og kursholder

Tore Garmo har 30 års erfaring fra toppledelse, ledelse og drift innenfor «alle formater» i hotell, restaurant- og utelivsbransjen. Gjennom sitt lange yrkesaktive liv har de samme filosofiene og arbeidsmetodene fulgt ham. Å finne første underliggende årsak til et problem er essensielt for å finne den rette løsningen. Tores erfaring er at det ofte stilles feil «diagnoser» og at det er «symptomfokus» når utfordringer skal løses.

Tore har erfart at utfordringer og problemstillinger er ganske så like uavhengige av virksomhetens størrelse. Det som skiller virksomheter fra hverandre er ikke størrelse, men evnen til å se og gjøre. Han vil på dette kurset dele sine erfaringer, arbeidsmetoder og noen enkle drifts- og oppfølgingsverktøy med dere.

Tore Garmos arbeidserfaring

 • Norgesgruppen, 4 år
  • Kjededirektær Dolly Dimple’s
 • Umoe Restaurant Group, 13 år, Adm. direktør TGI Friday’s i Skandinavia, 13 år
  • Adm. direktør Burker King i Norge, 6 år
  • Adm. direktør Umoe Konsept Restauranter, 5 år
 • Selvstendig næringsdrivende, 5 år
 • Rica Hotels, 15 år, hvorav 9 år som divisjonsdirektør, hotelldirektør, restaurantdirektør og 6 år som servitør

Pris

For medlemmer av Buskerud Næringshage eller Nore og Uvdal Næringsselskap SA: kr 900,- eks. mva. per pers.

For andre: kr. 1800,- eks. mva. per pers.

Bindende påmelding

Til groirene@nusba.no eller tlf. 32 74 13 90 innen 1. februar 2016.

nusba

logo_nhage.png

Velkommen til frokostmøte på Rødberg Hotell fredag 29. januar 2016 kl. 08.30 til ca. 10.30.

Tema: Virkemiddelapparatet

 • Har du en forretningsidé eller et utviklingsprosjekt i din bedrift?

 • Hvilke muligheter finnes av virkemidler i 2016?

Innovasjon Norge, Nore og Uvdal kommune og Buskerud Næringshage vil si noe om hvilke muligheter som er i virkemidlene for 2016. Innovasjon Norge vil informere om tilbudene til små og mellomstore bedrifter.

 • Fra Innovasjon Norge kommer Tomas Ruud, seniorrådgiver distriktsvirkemidler
 • Fra Nore og Uvdal kommune vil Terje Halland gi en kort introduksjon av virkemidlene i kommunen
 • Buskerud Næringshage vil innlede med hva vi kan bidra med for hver enkelt bedrift

Program

08.30: Sen frokost og innføring i tilgjengelige virkemidler for 2016
10.30: Avslutning

Pris

For medlemmer av Buskerud Næringshage eller Nore og Uvdal Næringsselskap: kr 50,-
For andre: kr 100,-

Påmelding

Innen tirsdag 26. januar til groirene@nusba.no eller tlf. 32 74 13 90.

Velkommen til et interessant og nyttig frokostmøte!

logo_nhage.png

InnovasjonNorge

noreoguvdal_kommune

Kompetanseforum SMB inviterer til kurs.

 • 1 av 3 fravær skyldes rus – hvordan er det hos dere?
 • Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til sykefravær og uførepensjonering – kjenner du denne problemstillingen?
 • Tar du den vanskelige samtalen?

Ofte kommer vi for sent inn i prosessene – hvordan kan vi komme i tide?

 

Kursholdere: Tor-Anker Torgersen og Eivind H. Kjerstad fra stiftelsen TurnPoint og Glenn Ringdal, senior HMS-rådgiver / klinisk sosionom / familieterapeut.

Kurset varer fra kl. 18.00 – 21.00.

woman-1006102_1280

Innhold

Et kurs med hovedtemaene rus, psykisk helse og kommunikasjon.

• System og individtilnærming – arbeid og psykisk helse
• Psykiske helseproblemer og konsekvenser
• Deg i samtalen
• Fasene i samtalene med praktiske grep

Rusproblematikk er blant de vanskeligste temaer på en arbeidsplass. Arbeidstakerne er redde for konsekvenser og lederne utsetter ofte samtalen til det har gått for langt. TurnPoint gir veiledning og hjelp til å håndtere dette på best mulig måte. Slik kan du unngå konsekvenser som høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø, dårlig kunderelasjon og i ytterste konsekvens å miste en verdifull arbeidstaker.

Påmelding

Bindende påmelding til post@kompetanseforumsmb.no innen 24. november 2015.

Kursavgift

400 kr per person for medlemmer av Modum Næringsråd og målbedrifter hos Buskerud Næringshage. 800 kr per person for andre. Kursavgiften faktureres i etterkant av kurset.

Velkommen til kurs!


 

Om Kompetanseforum SMB

Kompetanseforum SMB er et samarbeid mellom Modum Næringsråd og Buskerud Næringshage. Vi skal sørge for både planlegging og gjennomføring av gode aktiviteter som formidler kompetanse til små og mellomstore bedrifter i Midt-Buskerud.

Kursprogrammene egner seg for daglige ledere, ledergrupper, fagpersoner, selvstendig næringsdrivende, etablerere og styrerepresentanter.

Kompetanseforum skal ha tett kontakt med det lokale næringslivet i Modum, Sigdal og Krødsherad for å kartlegge behov og ønsker, og skal også kunne formidle og gjøre tilgjengelig kurs som medlemmer selv arrangerer og ønsker å sette i gang.

Kontakt

E-post: post@kompetanseforumsmb.no
Tlf: Kristinn Hegg, daglig leder Buskerud Næringshage: 414 72 022.
Bjørn Larsen, daglig leder Modum Næringsråd: 916 80 770.

Følg Kompetanseforum SMB på facebook.

logo_kompetanseforum

Sammen med Nore og Uvdal Næringsselskap ønsker vi å sette fokus på hvordan hver enkelt grunneier, håndverker, handelsbedrift og øvrig næringsliv kan jobbe for at våre fritidsboere vil bruke enda mer av det totale forbruket på hytta i bygda! I den forbindelse planlegger vi et lunsj til lunsj/ettermiddag seminar i november som skal fungere som et «kick-off» for de som ønsker å være med og jobbe med dette fokuset.

 

hytteseminar_teaser

 

Prosjektet er initiert av Buskerud Næringshage og det er Nore og Uvdal Næringsselskap som har prosjektledelsen. Det ble i 2014 gjort et forstudie av Næringshagene i øvre Buskerud, og vi har fått midler fra Buskerud Fylkeskommune til å fortsette dette i et forprosjekt.

Målet er at vi suksessivt skal jobbe med dette ved å arrangere seminarer som gir felles kompetanseløft, samtidig som det er muligheter for hver enkelt bedrift å gå inn i eget utviklingsløp dersom man ønsker det. Men ingenting er satt – her skal vi forme et opplegg som fungerer for næringslivet selv.

Program 19. november med konferansier for dagen Pål Medhus

12:00 – 13:00 Registrering og lunsj

13:00 – 13:30 Velkommen til Seminar – Hvorfor er vi her? Oppsummering av hyttebrukerundersøkelser i området og potensialene som ligger her v/Pål Medhus

13:30 – 14:30 Foredrag 1: Hilde Bergebakken, Røros Destinasjon «Hva kan vi lære av Røros?»

14:45 – 15:45 Foredrag 2: Lisbeth Larsen, «Salg er mer enn en vakker tomt»

15:45 – 16:00 En liten kaffepause

16:00 – 17:00 Oppsummering dag 1: Hvordan kan vi snu dette til å gjelde for vårt område? v/Pål Medhus

19:00 Vi møtes til middag og hyggelig sammenkomst

Program 20. november

09:00 – 10:00 Foredrag 3: VRI-prosjektet i Hemsedal har gitt resultater – hvordan kan andre dra nytte av dette? Jan Velvin fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold setter oss inn i prosjektet

10:00 – 12:30 Workshop – valgfri deltakelse på disse tre temaene:

1. Messesalg – ikke for pingler 🙂 v/Björn Malmström

• Om dekorasjon i forhold til å få oppmerksomhet
• Hvordan selge produktene?

2. Eiendomssalg – generelt påfyll – v/Tommy Kleven, engasjert megler av blant annet Fjellsnaret i Uvdal

• Relasjonssalg
• Metodikk
• Profesjonalitet

3. Hvordan bli foretrukket lokal leverandør/handelssted? V/Vidar Solli (Hytteeier i øvre Buskerud)

• Hvem er nå denne fritidsboeren?
• Hvilke tilbud?
• Hvilken service?
• Hvilken pris?
• Hva er viktigst?

12:30 – 13:15 Lunsj

13:15 – 14:00 Oppsummering dag 2 og vel hjem

Pris og påmelding

PRIS: Du betaler kun for opphold og mat. Resten er dekket gjennom prosjektmidlene. Velg en av følgende pakker:

Konferansepakke 1: Deltakelse på seminar inkl. overnatting og alle måltider. Kr 1.970,- (tillegg for enkeltrom er kr. 225,-).

Konferansepakke 2: Deltakelse på seminar inkl. lunsj begge dager og middag 19.11, men uten overnatting. Kr. 1.595,-.

Konferansepakke 3: Deltakelse på seminar inkl. lunsj begge dager men uten overnatting og middag. Kr. 1.050,-.

BINDENDE PÅMELDING innen 15.oktober. Følg linken: https://response.questback.com/noreoguvdalnringsselskapsa/seminarnovember/

SPØRSMÅL TIL SEMINARET? groirene@nusba.no eller tlf. 92261233

Går du med tanker om å starte egen bedrift? Vi tilbyr høsten 2015 en rekke kurs som omhandler de ulike temaene du som etablerer kan trenge å vite mer om. Kurset i markedsføring og merkevarebygging er ett av disse kursene som egner seg for deg som etablerer.

Kurset varer i tre timer og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Opprinnelse og utvikling
 • Fremgangsmåte
 • Planlegging og fremdrift

Kursholder

Kurset blir ledet av Roar Arnesen som har lang erfaring med markedsføring og markedsføringsteorier. Han har jobbet i store norske og internasjonale konsern og som gründer. Karrieren avsluttes som seniorrådgiver og foreleser.

Påmelding

Påmelding innen 16. november til gro@nhage.com eller tlf. 414 17 366. Kurset er gratis for etablerere.

Etablererkontorene i Buskerud og Kongsberg Næringsforum ønsker velkommen til påfyll og inspirasjon. Konferansen er gratis.

grunderkonf

Program

Møteleder Håvard Fossbakken, daglig leder, Kongsbergregionen.

09.10: Registrering, kaffe/te, frukt og mingling
10.00: Velkommen
10.15: Fire gründere om sine «reiser»:

 • Tom Rune Stepien, daglig leder, Villa Teknikk AS
 • Olav Eggum, seriegründer, Fanbooster AS
 • Vidar Solli, seriegründer, Kongsberg Innovasjon AS
 • Lars-Jørgen Berge Larssen, daglig leder, Kunnandi AS

11.15: Lunsj i KRONA
12.15: Kulturinnslag
12.30: Kathrine Kofstad, seniorrådgiver Innovasjon Norge
12.45: Kjetil Kristoffersen, idémaker, gründer, motivator og selger
13.45: Veien videre
14.00: Mingling
15.00: God tur hjem

Velkommen!

Etablererkontorene, Kongsberg Næringsforum, samarbeidspartnerne, foredragsholderne og virksomheter som NAV, Pan Innovasjon og Driv Inkubator har egne møteplasser for gründere under konferansen. Bruk mingletiden godt! Søk nettverk med andre gründere!

Påmelding

Påmelding innen 10. nov. Klikk på denne linken for å melde deg på.

Ved evt. spørsmål, ta kontakt med: halvor@grene.org

To av våre foredragsholdere

kjetilkrostoffersenKjetil Kristoffersen, Publicom forlag

Kjetil er motivator og selger. Gjennom sitt foredrag viser han den energien han mener må til for å lykkes. Den tidligere fotballtreneren for Eik Tønsberg og Ørn Horten serverer et annerledes foredrag, et foredrag som handler om hvordan veien blir til mens man går. Han sparer ikke på noe. Kjetil forteller ærlig om både opp- og nedturer, og om hvordan man må våge å tenke
litt annerledes.

 

 

kathrinekofstadKathrine Kofstad, seniorrådgiver Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Går du med tanker om å starte egen bedrift? Vi tilbyr høsten 2015 en rekke kurs som omhandler de ulike temaene du som etablerer kan trenge å vite mer om. Kurset i regnskapsforståelse er ett av disse kursene som egner seg for deg som etablerer.

Kurset varer i tre timer og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Vi ser på et tidlig regnskap og et regnskap når selskapet har vokst.
 • Bruk av regnskap som verktøy for å utvikle bedriften.
 • Noen huskeregler.

Kursholder

Kurset blir ledet av Roar Arnesen som har jobbet i store norske og internasjonale konsern og som gründer. Karrieren avsluttes som seniorrådgiver og foreleser.

Påmelding

Påmelding innen 2. november til gro@nhage.com eller tlf. 414 17 366. Kurset er gratis for etablerere.