Buskerud fylkeskommune

Fylkeskommunens rolle som ledende regional utviklingsaktør omfatter et strategisk ansvar for næringsutvikling og kompetanseheving i arbeidslivet.

Buskerud fylkeskommune ivaretar denne rollen gjennom blant annet utarbeiding og iverksetting av strategier og planer samt utstrakt samarbeid med andre aktører innenfor næringsutvikling. Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver for samarbeid mellom andre aktører på feltet og bidrar aktivt til å styrke arenaer og nettverk for samhandling.

Direkte støtte til eksisterende og nye bedrifter i form av tilskudd, lån og veiledning ivaretas i hovedsak av Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold, på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune, samt SIVA – Selskapet for industrivekst.