Sigdal kommune

Kulturbasert reiseliv og hytteturisme er viktig for Sigdal. Sigdal og Eggedal Museum, Folkemusikksenteret for Buskerud i Prestfoss og kunstnerhjemmene til Th. Kittelsen og Chr. Skredsvig er viktige brikker i Kunstnerdalen-opplegget.

Med rundt 3200 hytter og med stadig stor etterspørsel etter hyttetomter betyr hytteturismen og byggevirksomhet rundt dette mye for næringslivet i Sigdal. Tilrettelegging for høyere standard med strøm, vei, vann og kloakk i noen områder øker etterspørselen.

Sigdal er tradisjonelt sett en typisk jord- og skogbrukskommune, og landbruket betyr fremdeles svært mye både direkte og indirekte. Vi har nesten 500 jordeiendommer som har i drift rundt 33.000 dekar og nesten 600 skogeiendommer med rundt 460.000 dekar produktiv skog. I tillegg kommer store utmarks -og fjellområder.

Rundt 2/3 av jorda blir brukt til kornproduksjon, resten til gras og poteter. Fra skogen tas det hvert år ut rundt 65.000 kubikkmeter tømmer.

Den enorme veksten på Sigdalkjøkken – fabrikken for to-tre tiår siden gjorde at Sigdal også ble en industrikommune. Sjøl om virksomheten nå kun omfatter sammensetning og distribusjon til det norske markedet, så er kjøkkenfabrikken en hjørnestensbedrift med sine 115 årsverk. Vi har også industri -og sagbruksvirksomhet både i Eggedal, Nedre Eggedal, Prestfoss og på Nerstad.

Les mer på www.sigdal.kommune.no